Bedrijven en milieuzonering en vestigingsadvies

Een goede ruimtelijke ordening voorkomt hinder en gevaar door milieubelastende activiteiten van bedrijven. De situering van bedrijven ten opzichte van woningen en woningen ten opzichte van bedrijven moet in de ruimtelijke onderbouwing voor een nieuw bestemmingsplan worden beoordeeld. Dit is van belang om toekomstige hinder te voorkomen en anderzijds bedrijven voldoende ruimte te bieden tot ontwikkeling.

In de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ zijn per bedrijfstype afstanden bepaald ten aanzien van de te verwachte geluid-, geur-, gevaar- en stofhinder. Op basis van de grootste afstand worden bedrijfstypen ingedeeld in categorieën. Deze publicatie geeft een handreiking voor beoordeling van de verschillende functies binnen een bepaald gebied.

Na inventarisatie van de in een bepaald gebied aanwezige woningen en bedrijven wordt een advies gegeven over de mogelijkheden van de bouw van nieuwe woningen of bedrijven in het gebied. Ook kan met deze methodiek worden beoordeeld of een bedrijf zich in een bepaald gebied kan vestigen.

Witjes Milieuadvies heeft ruime ervaring met onderzoek naar milieuzonerings en vestigingsadviezen voor bedrijven.