Geuronderzoek agrarische sector (V-Stacks)

In de ruimtelijke onderbouwing voor een nieuw bestemmingsplan voor nieuwe geurgevoelige objecten (woningen of geurgevoelige bedrijven) moet in veel situaties de geurbelasting afkomstig van omliggende veehouderijen in beeld worden gebracht. Dit wordt ook wel de ‘omgekeerde werking’ genoemd. De gemeente wil in veel gevallen weten of de nieuw te bouwen woning of woningen niet aan een te hoge geurbelasting worden blootgesteld (goed woon- en verblijfklimaat) en of mogelijk omliggende veehouderijen worden belemmerd in hun uitbreidingsmogelijkheden.

Voor het berekenen van de in het onderzoeksgebied heersende geursituatie wordt van de in de omgeving van de nieuw te bouwen woning(en) gelegen veehouderijen de vergunde geuremissie bepaald. Vervolgens wordt met het computerprogramma V-Stacks Gebied de geursituatie (achtergrondbelasting) bepaald. Het resultaat van deze berekening is te vertalen naar een kwalificering van het woon- en verblijfklimaat.

Na het bepalen van het woon- en verblijfklimaat moet worden beoordeeld of in de directe omgeving van de te bouwen woning(en) veehouderijen zijn gelegen die door de bouw van deze woning(en) mogelijk in hun uitbreidingsmogelijkheden worden belemmerd. Dit kan door het bepalen van de geursituatie van de meest dominante veehouderij met het computerprogramma V-Stacks Vergunning of door te toetsen aan vaste minimale afstanden (artikel 4 van de Wet geurhinder en veehouderij).

Witjes Milieuadvies heeft ruime ervaring met onderzoek naar het woon- en verblijfklimaat bij nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied en de randen van de bebouwde kom.