Meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer


Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit milieubeheer heet officieel het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en bevat algemene milieuregels voor bedrijven. In de systematiek van het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Activiteitenbesluit) vallen alle bedrijven die zijn aangewezen in bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) onder de algemene regels, tenzij ze zijn uitgezonderd.

In het Activiteitenbesluit worden bedrijven ingedeeld in drie categorieën:

Type A
Dit zijn inrichtingen die onder het zogenaamde lichte regime van het Activiteitenbesluit vallen, omdat minder milieubelastende activiteiten worden uitgevoerd. Deze inrichtingen hoeven bij de oprichting of een wijziging geen melding te doen aan het bevoegd gezag. In artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit worden de criteria genoemd waardoor een inrichting als inrichting type A moet worden beschouwd. Per onderdeel van het Activiteitenbesluit wordt aangegeven of dit van toepassing is op een inrichting type A. Bedrijven die onder deze categorie vallen zijn onder andere kantoren, banken, diverse zorginstellingen, huisartsenpraktijken en peuterspeelzalen.

Type B
Dit zijn inrichtingen die volledig onder het Activiteitenbesluit kunnen vallen. Het gaat hierbij om de inrichtingen (niet zijnde type A) die onder voormalige 8.40-amvb’s vielen en een groot aantal inrichtingen die van vergunningplicht zijn overgeheveld naar de algemene regels. Per onderdeel van het Activiteitenbesluit wordt aangegeven of dit van toepassing is op een inrichting type B. Bedrijven die onder deze categorie vallen zijn onder andere garagebedrijven, metaalbewerkende bedrijven, bepaalde zeefdrukkerijen en een deel van de afvalverwerkende bedrijven.

Type C
Dit zijn inrichtingen die niet volledig onder het Activiteitenbesluit kunnen vallen. Dit zijn bijvoorbeeld inrichtingen waarop de Richtlijn industriële emissies (IPPC-richtlijn) van toepassing is en op grond daarvan altijd een vergunning nodig hebben. Naast de aanwezigheid van een IPPC-installatie kunnen er ook andere redenen zijn waarom een bedrijf nog een omgevingsvergunning milieu nodig heeft. Als een bedrijf op grond van het Besluit omgevingsrecht een omgevingsvergunning milieu nodig heeft (Wabo, artikel 2.1, onder e), dan is het altijd een inrichting type C. Voor dergelijke inrichtingen geldt overigens wel dat het Activiteitenbesluit gedeeltelijk van toepassing kan zijn naast de omgevingsvergunning. Het gaat hierbij om de activiteiten waarvoor in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit voorschriften zijn gesteld, zie Omgevingsvergunning voor activiteit milieu.

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets
Voor een aantal activiteiten uit het Activiteitenbesluit hebben bedrijven toestemming van het bevoegd gezag nodig voordat ze kunnen starten met deze activiteiten. Deze ‘toestemming vooraf’ wordt de Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) genoemd. De procedure voor de beperkte milieutoets is de reguliere procedure uit de Wabo en duurt maximaal 8 weken.

Het samenstellen en indienen van een melding op grond van het Activiteitenbesluit kan worden geregeld via de Activiteitenbesluit Internet Module www.aimonline.nl. Witjes Milieuadvies kan bovenstaande meldingen met de benodigde bijlagen voor u verzorgen.