Omgevingsvergunning voor de activiteit milieu

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Het doel van de Wabo is een eenvoudigere en snellere vergunningverlening en een betere dienstverlening door de overheid. De omgevingsvergunning is een geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De Wabo regelt de procedure voor onder andere de vergunningverlening op grond van de Wet milieubeheer (voorheen: milieuvergunning).

De aanvraag van één omgevingsvergunning voor verschillende aspecten waaronder milieu kan worden aangevraagd via het Omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl). Op deze website kunt u via de vergunningcheck snel te weten komen of u voor uw werkzaamheden of plannen een vergunning nodig hebt of een melding moet doen.

Blijkt uit de vergunningcheck dat er een vergunning of melding noodzakelijk is, dan kan de complete aanvraag omgevingsvergunning voor het aspect milieu door Witjes Milieuadvies worden verzorgd. Denkt u hierbij aan het eerste vooroverleg met de gemeente of provincie, het maken van de benodigde plattegrondtekeningen en natuurlijk het aanvragen van de omgevingsvergunning via het omgevingsloket. Ook eventueel benodigde bodem-, geur- en akoestische onderzoeken kunnen via ons worden uitgevoerd.

Specifiek voor de agrarische sector (houden van dieren) moet de aanvraag omgevingsvergunning informatie bevatten over de volgende aspecten:

- Wet ammoniak en veehouderij
- Wet geurhinder en veehouderij (berekening V-Stacks)
- Besluit huisvesting; IPPC-omgevingstoets
- M.e.r.-beoordeling / milieueffectrapportage;
- Emissie van fijn stof (berekening ISL3a)
- Gegevens in het kader van de Natuurbeschermingswet/stikstofverordening

Witjes Milieuadvies heeft meer dan 20 jaar ervaring met vergunningen in de agrarische sector.

Voor het indienen van een melding op grond van het Activiteitenbesluit of het Besluit landbouw milieubeheer kunt u niet terecht bij het omgevingsloket online. Zie hiervoor Meldingen Activiteitenbesluit.